MUSLIMA MAGAZINE BIMILLAH, بِسْمِ ٱللَّٰ

mayonnaise